ARBITRAAL PROCES - Chronologische Verloop

   "  CHRONOLOGISCH VERLOOP  van een 
ARBITRAAL PROCES   "

   
 
1 – Voorafgaande ingebrekestelling
            Consulteer even de website www.arbitragekamer.be en vervolgens hoofdrubriek “ARBITRAGE            
            VOORAFGAAND  en nu subrubriek: “Uw voorafgaande ingebrekestelling “.
           
            Naargelang in uw bestelorders, overeenkomsten, facturen, of andere documenten een          
            melding voorzien is tot ingebrekestelling van tegenpartij is voorzien, kan men bijgevoegd           
            voorbeeld van document (model 1 -- klik hier ) gebruiken  tot ingebrekestelling van uw partij    
           
            Indien geen melding voorzien is in uw overeenkomsten e.a. dan bijgevoegd voorbeeld van
            document (model 2 -- klik hier ) gebruiken
  
2- Aanleggende partij - Aanvraag voor arbitrage
            Indien intussen geen betaling van het openstaande saldobedrag werd ontvangen en de datum  
            van beantwoording op de ingebrekestelling (zie rubriek 1), ttz. de 15 dagen verlopen is, zal door      
            eisende partij een Arbitrageprocedure aangevraagd worden bij de Arbitragekamer AKD-CAE      
            UW VERZOEK TOT ARBITRAGE 
            (model 3 -- klik hier )
           
3- Aanstelling van een of drie arbiter(s)
            Het aantal arbiters zal steeds bepaald worden via Eerste Voorzitter of de Eerste Ondervoorzitter           
            van de Arbitragekamer - AKD-CAE
            Bij een ingewikkelder en omslachtiger geschil zal de Eerste Voorzitter van de Arbitragekamer    
            door het Secretariaat vooraf melding aan partijen laten geven dat een rechtbank van 3 arbiters   
​            zal dienen ingesteld te worden.

4- Melding aan Aanleggende en Verwerende partij
            Het Secretariaat geeft aansluitend melding aan Aanleggende en Verwerende partij van het       
            arbitrage dossier nummer, een nummer dat steeds door partijen zal dienen vermeld te worden
            in al hun briefwisselingen.
            In dit schrijven, tot het starten van het klachtendossier, zal AKD-CAE tevens melding geven aan,           
            zowel de Aanleggende als de Verwerende partij, van een verzoek aan elke partij tot een betaling        
            van elkeen een provisiebedrag van 500 €.
            De arbitrage procedure zal niet gestart worden indien deze voorafgaande betalingen van deze  
            provisies niet werden gestort.
           
5- Melding aan partijen van de gegevens van de aangestelde Arbiter
            Nadat het voorschot door partijen gestort werden, zal het Secretariaat van de Arbitragekamer   
            AKD-CAE de Arbiter verwittigen en hem verzoeken aan partijen de mogelijke datums tot        
            installatiezitting toe te zenden.
             
6- Datum zitting
            Na ontvangst bij de Arbiter van eventuele opmerkingen en voorstellen tot datums met betrekking           
            tot een installatiezitting  voor  partijen, zal  de  Arbiter  de  definitieve  datum  vastleggen  en     
            aansluitend per aangetekend schrijven de uitnodigingen tot aanwezigheid voor de Arbitragezitting,
            toezenden aan partijen.
 
7 – Start zitting
            Tijdens deze zitting zal hij de pleidooien van partijen noteren, zonder hierop enig commentaar
             te geven (zie hieronder punt 10- Voorafgaand verslag)
 
8 - Arbitrageovereenkomst tussen partijen
            Bij de start der installatiezitting zal de Arbiter een Arbitrageovereenkomst invullen, en laten        
            ondertekenen door partijen.
  
9-  Voorafgaand verslag
            De Arbiter zal, na de zittingen telkens een kort verslag opstellen van de zittingen
            maar  zonder enig eigen commentaar te geven, waarin hij, de namen der aanwezigen,
            de opening van de debatten, eventuele incidenten, alsook een kort verslag waarin de
            voornaamste punten aangehaald zullen worden van de pleidooien van partijen,
            naar alle partijen toezenden
 
            In dit verslag der pleidooien van partijen, laat hij aan elk der partijen tevens een tijdschema  
            geworden en dit om hun de mogelijk te bieden om aan hem eventuele antwoorden te bezorgen
            (14 dagen voor Verwerende partij. vervolgens 14 dagen voor Aanleggende partij, vervolgens
             14 dagen voor Verwerende partij en tot slot 14 dagen voor Aanleggende parij  ).

10- Indien geen bijkomende zittingen noodzakelijk zijn
            De Arbiter zal tijdens de laatste zitting melding geven aan partijen dat geen bijkomende zittingen            
            noodzakelijk zijn en het vonnis hen zal toegezonden worden via het Secretariaat.
 
11- Definitieve zitting Arbiter- afsluiting en vonnis
            De Arbiter zal, na verloop van de voorafgaande verslagen (zie punt 10) zijn definitief
            proces-verbaal van het vonnis opstellen waarin de namen der aanwezigen, de opening
            van de debatten, de eventuele incidenten, alsook een kort verslag van de pleidooien
            van partijen, vermelden.                   
            Zijn besluiten zullen, met hulp van de Griffier, of een Jurist, van de Arbitragekamer van Deskundigen
            AKD-CAE, opstellen.
                       
12- Toezending van het vonnis aan partijen
            Dit vonnis zal, na controle of de eindfactuur werd betaald, aan partijen toegezonden worden      
            via het Secretariaat.
            Zo de eindfactuur niet betaald werd zal het Secretariaat navraag doen bij partijen en melden dat           
            het vonnis nog niet kan medegedeeld worden.
 
13- Bij verzoek van één der partijen
            Na verzoek zal het Secretariaat vervolgens aansluitend dit vonnis neerleggen bij de Griffie van de
            Rechtbank van Eerste Aanleg. (Exequatur).