VERZOENING

 V E R Z O E N I N G  "   

 
In geval van een geschil kunnen partijen beroep doen op een onafhankelijke Verzoener.
 

Verzoening is een vrijwillig proces dat ertoe strekt om, 
middels de inschakeling van een verzoener
partijen te helpen bij het vinden van de minnelijke oplossing

van hun geschil 
 

- laat partijen toe om hun lot in eigen handen te houden en samen de beste oplossing te zoeken voor het    
  probleem;
- laat zeer creatieve oplossingen toe;
- biedt meer mogelijkheden dan wat een rechter kan en mag doen;
- is een kost-efficiënte manier om met geschillen om te gaan;
- heeft een hoog slaagpercentage;
- laat toe om synergetische oplossingen te bouwen op basis van de belangen van de partijen; en
- laat aan de verzoener toe om feedback en suggesties te formuleren aan partijen
 

Hoe verloopt een verzoening ?

De verzoener begeleidt de partijen doorheen een gestructureerde onderhandeling,
waarbij de volgende fases aan bod komen

 

1 -        De meest gerede partij kan de Voorzitter van de Arbitragekamer van Deskundigen – AKD-CAE
            verzoeken om een Verzoener aan te stellen voor zover zulk verzoek kan worden gebaseerd op
            een akkoord van alle partijen om deel te nemen aan een poging tot verzoening.
2 -        Tijdens de vergadering legt elke partij eerst uit wat er is gebeurd en hoe zij de zaak zien.
3 -        Op basis daarvan zal de Verzoener de partijen helpen bij het bepalen van een agenda,
            die de geschilpunten weergeeft voor dewelke een oplossing moet worden gezocht.
4 -        Hierna helpt de Verzoener de partijen bij het bepalen wat voor welke partij belangrijk is
            met betrekking tot de agendapunten. 
5-         Nadien begeleidt de Verzoener de partijen doorheen de onderhandeling van de diverse opties,
            teneinde een voorlopige totaaloplossing te identificeren. 
6 -        Vervolgens onderzoekt de Verzoener of de inhoud van de oplossing verder kan worden verrijkt
            op basis van de geïdentificeerde belangen van elke partij.
7 -        De Verzoener, of de Advocaten van de partijen, zullen uiteindelijk de bereikte overeenkomst uitschrijven,
            welke zal worden ondertekend door de partijen.
            In principe maakt die ondertekening de inhoud van de overeenkomst bindend ten aanzien van
            de partijen
8 -        Indien de partijen geen totaalovereenkomst bereikten, kan de meest gerede partij aan de
            Verzoener vragen om een advies uit te brengen omtrent de wijze waarop de verzoener meent
            dat het conflict moet worden beëindigd/opgelost.
9 -        Nadat de Verzoener zulk advies zou hebben uitgebracht kan de meest gerede partij aan de
            Voorzitter van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD-CAE verzoeken om een Arbitraal
            Tribunaal 
te vormen dat definitief uitspraak zal doen over de resterende geschilpunten, zulks met
            het oog op een bindende en definitieve beëindiging van het conflict. Dit aspect geeft een unieke
            eigenschap weer van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD-CAE, meer bepaald dat wanneer
            partijen wensen te verzoenen met de tussenkomst van deze Kamer, dat zij in principe ook akkoord
            gaan dat er voor deze Kamer een arbitrage kan worden gevoerd omtrent de geschilpunten
            waarover zij geen minnelijke oplossing vonden.
 
Naleving proces-verbaal van verzoening
Het proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een vonnis.
 
1-         Leeft de tegenpartij het proces-verbaal van de gemeenschappelijk bereikte Verzoening niet na,             
            dan kan een gerechtsdeurwaarder verzocht worden om tegenpartij daartoe te dwingen.
2-         De gerechtsdeurwaarder zal dit met een proces-verbaal dan betekenen en officieel aan de        
            tegenpartij meedelen.
3-         Indien tegenpartij deze beslissing niet vrijwillig naleeft en bijvoorbeeld niet betaalt, kan de            
            gerechtsdeurwaarder daarna beslag leggen bij de tegenpartij.
4-         Ook kan een tegenpartij geen verzet of hoger beroep aantekenen tegen het proces-verbaal van
            minnelijke schikking.
BESLUIT
 
            Met een Verzoening bespaart u zich de kosten en lasten van een proces.
Een proces waarvan u de uitslag niet kan voorspellen.